دستگاه سوپر حرفه ای حکاکی لیزری و برش لیزری

توانایی دستگاه سوپر حرفه ای حکاکی و برش لیزری فلزات و غیر فلزات توسط دستگاه برش لیزری و حکاکی لیزری Crystal Sign

 

سازگاری بانرم افزار کد وکورل از آنجاکه سیستم کنترل برش لیزر CNC می باشد به راحتی می توان فایلهای برش لیزر طراحی شده توسط نرم افزارکد وکورل را به عنوان نقشه برش لیزری قطعات غیر فلز استفاده نمود.

برش نقوش پیچیده : در تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات و فلزات امکان برش نقوش پیچیده بر روی فلزات به سادگی فراهم میباشد . به عبارت دیگر هر نقشه دو و تک بعدی قابل اجرا می باشد.

عدم تماس فیزیکی : در برش لیزری فلزات فشار فیزیکی بر روی قطعه در حال برش و جود ندارد و در لبه های قطعه برش خورده توسط لیزر هیچگونه له شدگی و جود ندارد.این امر تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات را در ساخت قطعات حساس بسیار با اهمیت می گرداند.

دقت برش توسط لیزر : دقت برش لیزری فلزات بسیار بالاتر از روشهای مشابه می باشد. و بسته به ضخامت قطعه بین 0.02 تا 0.1 دقت قابل انتظار است.

نمونه سازی سریع : از تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات می توان به عنوان نمونه سازی قبل از تولید بر اساس  طرح گسترده قطعات با فرمت AutoCad  واستفاده کرد .

عدم نیاز به قالب برش : با استفاده از تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات دیگر نیازی به هزینه های سنگین ساخت قالبهای برش نیست. تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات در ساخت قطعات با تیراژهای نه چندان زیاد انتخابی هوشمندانه و البته اقتصادی است .

عدم ایجاد تغییرات گرمایی: در برش لیزری فلزات باتوجه به استفاده از اشعه لیزر بسیار کانونی برای برش فلزات تغییر دمای قطعه قبل و بعد از برش بسیار ناچیز می باشد این امر باعث حفظ خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه برش کاری شده توسط لیزری میگردد .

لیزر سرعت بالا : با توجه به توان بالای دستگاه های سوپر حرفه ای حکاکی و برش لیزری غیر فلزات برای برش لیزری قطعات بسیار مناسب می باشد .

حکاکی لیزری و برش لیزری توسط دستگاه برش و حکاکی لیزری Crystal Sign

سازگاری بانرم افزار کد وکورل از آنجاکه سیستم کنترل برش لیزر CNC می باشد به راحتی می توان فایلهای برش لیزر طراحی شده توسط نرم افزارکد وکورل را به عنوان نقشه برش لیزری قطعات غیر فلز استفاده نمود.

برش نقوش پیچیده : در تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات امکان برش نقوش پیچیده بر روی فلزات به سادگی فراهم میباشد . به عبارت دیگر هر نقشه دو و تک بعدی قابل اجرا می باشد.

عدم تماس فیزیکی : در برش لیزری فلزات فشار فیزیکی بر روی قطعه در حال برش و جود ندارد و در لبه های قطعه برش خورده توسط لیزر هیچگونه له شدگی و جود ندارد.این امر تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات را در ساخت قطعات حساس بسیار با اهمیت می گرداند.

دقت برش توسط لیزر : دقت برش لیزری فلزات بسیار بالاتر از روشهای مشابه می باشد. و بسته به ضخامت قطعه بین 0.02 تا 0.1 دقت قابل انتظار است.

نمونه سازی سریع : از تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات می توان به عنوان نمونه سازی قبل از تولید بر اساس  طرح گسترده قطعات با فرمت AutoCad  واستفاده کرد .

عدم نیاز به قالب برش : با استفاده از تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات دیگر نیازی به هزینه های سنگین ساخت قالبهای برش نیست. تکنولوژی برش لیزری غیر فلزات در ساخت قطعات با تیراژهای نه چندان زیاد انتخابی هوشمندانه و البته اقتصادی است .

عدم ایجاد تغییرات گرمایی: در برش لیزری فلزات باتوجه به استفاده از اشعه لیزر بسیار کانونی برای برش فلزات تغییر دمای قطعه قبل و بعد از برش بسیار ناچیز می باشد این امر باعث حفظ خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه برش کاری شده توسط لیزری میگردد .

لیزر سرعت بالا : با توجه به توان بالای دستگاه های سوپر حرفه ای حکاکی و برش لیزری غیر فلزات برای برش لیزری قطعات بسیار مناسب می باشد .

Top