مزایای برش لیزر فلزات فایبر
  1394/11/27 

 • دقــت فوق العــاده بـالا
 • دقــت ثابت در تکـــــرار برش
 • مزایای برش لیزر فلزات فایبر
 • حـــذف پروســــه پلــیسه گـــــیری
 • برشکاری لوله و پروفیل جهت صنایع
 • کمـــــترین ضــــایعات و پــــــرت ورق فلز
 • عـــــدم تغییر در ســــاختار فــــــیزیکی ورق
 • تحــــویل سفــــارشات در کوتـــــاه ترین زمــــان
 • صــــافی ســـــطح بـــرش طــبق استاندارد جـــــهانی 
 • انعطـــــاف در تــــــولید و بــــرش طــــرح های پیچــــیده
 • حــــذف چـــند مرحـــله ای بودن پروســـه تـــولید قطعـــــات
 • امــــکان تولید قطعات مختلف با ضخـــامت یکسان به طور هـمزمان
 • عدم محدودیت بــــرش از لحاظ طـــــرح هندسی و پیچیدگی قطعـــــــات
 • امــکان تــولید قطعــات مختلف با ضخــامت یکســان به طور هــمزمـــــــــان
 • بـــــرش به صورت ســـری کــــاری با کــــمترین اتلاف وقــت در تعــویض ورق ها

 


نظرات کاربران
ارسال نظر
Top